Horlamadan kurtulmanın 7 yolu

Hor­la­ma, hor­la­yan ki­şi­den da­ha çok o ki­şiy­le bir­lik­te uyu­yan ve­ya ya­kın­da bu­lu­nan­la­rı ra­hat­sız edi­yor. Hor­ma­la­yı bir tür uy­ku ra­hat­sız­lı­ğı ola­rak ni­te­len­di­ren Ana­do­lu Sağ­lık Mer­ke­zi Ku­lak Bu­run Bo­ğaz Uz­ma­nı Op. Dr. Mu­rat Şi­rin, hor­la­ma­nın bu­run ve bo­ğaz­dan ci­ğer­le­re ha­va ta­şı­yan yol­la­rı açık tu­tan ka­sın, uy­ku sı­ra­sın­da gev­şe­me­si ile oluş­tu­ğu­nu be­lirt­ti. Op. Dr. Şi­rin, 7 pra­tik yol ile hor­la­ma­nın önü­ne na­sıl ge­çile­bi­le­ce­ği   ko­nu­sun­da bil­gi­ler ver­di.


1- Uy­ku­dan kı­sa sü­re ön­ce tü­ke­ti­len ağır ye­mek­ler ve iç­ki­den uzak du­run. Yat­ma­dan ön­ce ağır ye­mek ye­mek bo­ğaz kas­la­rı­nın nor­mal­den da­ha faz­la gev­şe­me­si­ne yol açar.

2- Spor­tif bir ya­şam bi­çi­mi ter­cih edin ve faz­la ki­lo­la­rı­nız var­sa uy­gun bir di­yet uygulayın.

3- Ağır hor­la­ma prob­le­mi­niz yok­sa ya­tış po­zis­yo­nu­nu­zu de­ğiş­tir­me­yi de­ne­yin. Dil ge­ri düş­tü­ğü ve ha­va yol­la­rı­nın üze­ri­ne bas­kı yap­tı­ğı için bu ya­tış po­zis­yo­nu hor­la­ma­ya yol aça­bi­lir. Yü­züs­tü ve­ya yan ya­ta­rak uyu­mak ter­cih edi­le­bi­lir.

4- Te­nis to­pu te­da­vi­si­ne şans ve­rin. İçin­de te­nis to­pu olan bir bel çan­ta­sı ta­kın ve sır­tı­nı­zın boş­lu­ğu­na ge­ti­rin ya da kat­lan­mış bir çift ço­rap işi­ni­zi gö­re­bi­lir.

5- Ya­tak oda­nız­da te­miz ha­va akı­şı ol­du­ğun­dan emin olun. Oda sı­cak ve ku­ruy­sa bu­run ge­çit­le­ri uy­ku sı­ra­sın­da tı­ka­nır ve bu hor­la­ma­ya yol açar. Pen­ce­re­le­ri­ni­zi açık tu­tun ve ge­re­kir­se gen­zi­ni­zi nem­li tut­un.

6- Si­ga­ra içi­yor­sa­nız bı­ra­kın ya da azalt­ma yo­lu­na gi­din.

7- Ba­şı­nı­zı yük­sek­te tu­ta­cak ve hor­la­ma­yı ön­le­ye­cek bir hor­la­ma yas­tı­ğı kul­lan­ın.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir